Gemeentebelangen Coevorden

 

Welkom op onze website!

 

 POLITIEKE VERENIGING GEMEENTEBELANGEN COEVORDEN

(afgekort GB) 

 

We zijn een onafhankelijke, niet aan partij of organisatie gebonden, lokale vereniging.

  

Momenteel zijn we in de Gemeenteraad vertegenwoordigd met twee leden, die onze doelstellingen uitdragen en de belangen behartigen van de inwoners. Wilt u meer weten? Lees deze website of stuur een mail aan ons adres:   info@gemeentebelangencoevorden.nl

 

 

Doelstellingen GB komende jaren

 

Gemeentebelangen is bezig de doelstellingen voor de komende jaren te herijken. Er zijn nu (per 1 december 2016) vier onderwerpen besproken. Elk onderwerp zal kort en krachtig worden gepresenteerd. Nadat er weer een nieuw onderwerp is besproken zal ook deze op de website worden gepubliceerd.

Wij zijn een onafhankelijke partij. We zijn niet gelinieerd aan een van de landelijke partijen. Wij zullen dus niet stemmen op basis van wat een landelijke partij voorstaat. Gemeentebelangen staat dus niet rechts of links in het politieke spectrum. Elk voorstel beoordelen wij op zijn merites. Wij kijken wat het beste is voor de inwoners van Coevorden van zowel de dorpen en kernen als de stad.

Heeft u een idee of een suggestie. Een mailtje van u is meer dan welkom!  

 

Groenvoorziening

 

 • Voor het behoud van groenvoorziening in de stad en in de dorpen en kernen en een goede invulling bij de uitbreiding van nieuwe locaties is het volgende noodzakelijk:

   

 • Aanleg en onderhoud van openbaar groen zeer belangrijk is voor een prettige leefomgeving;

 • GB wil dat het Groenonderhoud naar een hoger niveau wordt getild; het moet weer kwaliteit B krijgen!

 • De binnenstad Coevorden ‘kleur’ geven door overal in de stad bloembakken te plaatsen;

 • GB is voorstander van ‘adoptie’ van openbaar groen door ‘dorpsbelangen’ en ‘verenigingen’ zowel in de stad als in de dorpen en kernen;

 • Inwoners betrekken bij het onderhouden van ‘hun’ plantsoen of groenstuk;

 • Onderhoud van rotondes door Gemeente beter laten onderhouden; laat het een pronkstuk worden!

 • Het entree van Coevorden moet er beter en verzorgder uitzien waarbij het goed bijhouden van de bermen noodzakelijk is.

 • Ons uitgangspunt is ‘Laat bewoners weer trots zijn op hun wijk, straat of gebied’.een grond is.

 

Sport

  

Sport is belangrijk voor het welbevinden 

 • Sport zowel in de stad als in de dorpen moet voorhanden zijn;

 • Sport moet voortkomen uit particulier initiatief;

 • Aan leden van sportverenigingen mag een redelijke contributie worden gevraagd. Voor minima kan de contributie van kinderen worden betaald door de Gemeente.

 • Subsidie moet een relatie hebben tot een aantal leden van de vereniging. Subsidie is geen recht;

 • Verenigen welke subsidie willen ontvangen dienen elk jaar de financiële jaarstukken aan de gemeente te doen toekomen. De gemeente mag aanwijzigen geven, bijv. de hoogte van het contributiebedrag.

 • Subsidie moet ook verstrekt worden wanneer sport wordt gebruikt als sociale participatie (om hiermee andere problemen op te lossen)

 

Toerisme

 

Toerisme is een belangrijke economische sector.

 • Toerisme moet speerpunt van de gemeente zijn;

 • Zowel de stad als de dorpen moeten aantrekkelijk zijn;

 • Toeristen willen schoon en mooi openbaar gebied, dus investeren in mooi openbaar groen en goede bestrating → moet hogere prioriteit krijgen;

 • Aandacht voor asfalt Pieterpad Sleen – Coevorden;

 • Toeristen willen uitgaan en vermaak. We moeten bedrijven die evenementen organiseren binnen de gemeente halen. Hiervoor een goed klimaat scheppen voor investeerders;

 • Ook Duitse toeristen zijn belangrijk. Er is de laatste tijd een groei van toeristen uit Duitsland. Het zijn vaak families die komen. De inzet moet zijn ‘Drenthe als fietsprovincie’;

 • Vergroting van terrassen op het marktplein met entertainment;

 • Vakantieparken zijn voor toeristen en niet voor buitenlandse werknemers → aandachtspunt!

 • Voor de stad Coevorden is verdere ontwikkelingen van en voor het dagtoerisme van groot belang.

 • Kijken naar andersoortig amusement (waaruit bestaat de behoefte? → onderzoeken

 • De fiets- en wandelmogelijkheden uitbreiden

 • Openstelling kanalen voor recreatie- en kanovaart ondersteunen.

 

 

Volkshuisvesting

 

Voor iedere inwoner een goede en betaalbare woning! 

 

 • Zorgen voor een mix van huur en koopwoningen zowel in de dorpen als in stad Coevorden, welke zo is samengesteld dat er altijd geschikte huisvesting is voor alle burgers;
 • Een mix van goedkope, middeldure en dure huurwoningen op basis van de demografische- en inkomen gegevens;
 • De dorpen mogen, als daar vraag naar is, uitbreidingsgebieden krijgen, zodat de leefbaarheid op peil blijft; door vergrijzing komen anders te weinig  inwoners.
 • De Gemeente moet de leiding nemen in de volkshuisvesting!  Nu laten zij dit over aan woningcorporaties en marktpartijen;
 • Tijdige vaststelling van bouwvergunningen. De gemeente moet pro-actief reageren op aanvragen van bouwvergunningen. Niet alleen kijken naar bestemmingsplannen, maar ook naar redelijkheid en billijkheid.
 • Leegstaande winkelpanden: clusteren van winkelpanden en delen van het winkelgebied omzetten naar woonbestemmingen.
 • Aantal besluiten in 2008/2009 opnieuw bekijken. (In Oosterhesselen kan niet gebouwd worden omdat er geen grond is).

 

 

Oproep: Heeft u een mooie foto van een bezienswaardigheid in een van de dorpen, mail de foto ons! Alvast bedankt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40158